Collection of Lubeník

Collection of Lubeník

Collection of Lubeník

Murky
1|
Murqui laetante (f 38V)
1:23
2|
Polnischer Murqui (f 34R)
1:06
3|
Trio (f 58V)
1:05
4|
Aria (f 45V)
1:19
5|
Polonoise (f 46RV)
0:49
6|
Polonoise (f 40V)
0:54
7|
Capricio (f 39R)
1:20
LaFolle
8|
 La Folle (f 42RV)
1:10
9|
Aria (f 30V)
1:44
10|
Polonicus (f 59R)
1:09
11|
Spagnioletta (f 47R)
1:12
12|
Sarabanda e variatio (f 49V, 50R)
0:44
13|
Courante (f 48RV)
1:32
Ballo
14|
Ballo Anglois (f 35R)
1:12
15|
Menuet (f 35RV)
0:42
16|
Menuet (f 41V)
1:55
17|
Tempo di menuet (f 32V, 33R)
1:38
18|
Capricio (f 44V, 45R)
1:16
Suita
19|
Andante (f 50V)
1:03
20|
Murqui (f 41R)
1:02
21|
Caffe Menuet (f 33V)
1:59
22|
Lilium Cornelii e Variatio (f 60V- 61R)
1:53
23|
Flos Narcissi (f 52V)
1:53
24|
Murqui (f 54V)
1:19
Sordino
25|
Polonoise (f 43V)
1:23
26|
Trio (f 29R)
1:23
27|
Mourqui tres belle (f 40R)
1:12
28|
Murki undula maris (f 57V, 58R)
2:21
Sacra
29|
Fuga del Sign. Muffat (f 26V- 28R)
1:38
30|
Pri skonání dne (f 3V)
1:16
Gallanteria
31|
Gallanterie (f 37V, 38R)
1:20
32|
Salt. Pol. (f 62R)
1:18
33|
Polon. (f 54R)
1:00
34|
Salt. Polon. Jaj, jaj, hova legyek (f 62V)
1:28
35|
Steirisch (f 63V)
1:23
36|
Murqui Ex C (f 63V, 64R)
1:35
37|
Harlequin (f 39V)
1:48
Melancholy
38|
Bez názvu (f 4V)
1:47
39|
Aria Sie fliehet fort! (f 57R)
0:53
40|
Von Cecila (f 49R)
1:33
41|
Aria Sie fliehet fort! (f 57R)
1:38
42|
Salt. Pol. (f 64V)
2:07
43|
Polon. (f 63R)
1:13
44|
Hüner Geschrey (f 64V)
2:45
45|
Flos Hyacinthi (f 55V, 56R)
2:04
46|
Bez názvu (f 3V- 4R)
2:03

 

Miloš Valent | umelecký vedúci, husle, viola, spev
Rita Papp | čembal
Marek Špelina | priečna flauta, zobcové flauty
Stanislav Bartko | sólový spev
Andrej Štafura | organ (Kostol Mokrá Lúka)
Lubica Habart | husle
Peter Vrbinčík | viola
Michal Sťahel | violončelo

Hudobné spracovanie | Miloš Valent

Zborník z Lubeníka,
anonymný notovaný rukopis z druhej polovice 18. storočia, reprezentuje v dejinách hudobnej kultúry na Slovensku sféru mestského hudobného života a prax mestských hudobníkov v období raného klasicizmu. Obsahuje hudbu typicky úžitkovú, určenú na využitie v rámci bohoslužby v kostole, resp. pri svetských príležitostiach privátneho a spoločenského života vtedajšej spoločnosti, ako aj hudbu k ušľachtilej zábave. Zborník bol objavený v Lubeníku v dome Samuela Nováka, učiteľa na tamojšej škole evanjelickej cirkvi a. v. (v rokoch 1873 – 1909) a od roku 1937 je uložený v oddelení hudobných rukopisov Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine (sign. B IV/3). Nie sú v ňom uvedené žiadne poznámky o mieste a čase vzniku, o jeho majiteľovi či zapisovateľovi, ani o autoroch skladieb (s výnimkou dvoch mien skladateľov – Obermayer, Muffat, ktorých autorstvo sa zatiaľ nepodarilo spoľahlivo identifikovať), chýba titulný list a evidentne aj niekoľko strán pôvodného rukopisu.
Repertoár zborníka sa pravdepodobne viaže na pôsobenie organistu, resp. kantora-učiteľa, ktorý si zapísal hudbu podľa potrieb účinkovania v tesnej spätosti so svojím okolím (hra v kostole, pri vyučovaní hudby, domácom muzicírovaní, na zábavách, rodinných oslavách a pod.). Úvodná časť má charakter akejsi príručky organovej hry. Okrem kadencií, modulácií, jednoduchých organových cvičení obsahuje tri evanjelické duchovné piesne s textovými incipitmi v biblickej češtine (Chwala bud na wysosti, Pry skonany dne, Pred Božím stogi Trunem), obsiahnuté už v prvých vydaniach Cithary sanctorum v 17. storočí a frekventovaný organový repertoár – prelúdiá, praeambulá a versety. Tieto pomerne jednoduché skladby, založené často na niekoľkotaktovom akordickom úvode, po ktorom nasleduje úsek pozostávajúci z rozvíjania krátkych, rytmicky alebo melodicky výrazných motívov imitačne prechádzajúcich z jedného hlasu do druhého, sa väčšinou využívali na spájanie častí liturgie, resp. na uvádzanie bohoslužby. Jediná trojhlasná Fuga Del. Sign. Muffat odkazuje na autorstvo u nás obľúbeného viedenského skladateľa Gottlieba Muffata (1690 – 1770), s veľkou pravdepodobnosťou je však jeho autorstvo sporné (fúga sa nevyskytuje ani v tematickom katalógu Muffatových diel od F. W. Riedela). Viaceré prelúdiá lubeníckeho zborníka poznali aj františkánski organisti – najviac sa ich nachádza v zborníku Musaeum Pantaleonianum (okolo roku 1769) františkánskeho pátra Pantaleona Roškovského (1734 – 1789), ktorý napokon vlastnil a používal aj Muffatovu zbierku 72 Versetl Sammt 12 Toccaten (Viedeň 1726). Celkovou koncepciou úvodnej časti sa však lubenícky zborník najbližšie radí k Zborníku Jána Adama Šantracha, organistu Dómu sv. Martina v Bratislave v rokoch 1743 – 1780, ktorý mohol byť aj predlohou pre zapisovateľa lubeníckeho zborníka, resp. obaja hudobníci na základe predchádzajúcich spoločných štúdií alebo kontaktov odpisovali z tretieho prameňa.

Druhá časť lubeníckeho zborníka obsahuje pestrú paletu svetských skladieb, zapísaných pre čembalo, výber ktorých je základom tejto CD-nahrávky. V porovnaní s repertoárom prameňov inštrumentálnej hudby zo 17. a prvej polovice 18. storočia z územia Slovenska, kde sa prelínajú skladby európskej hudobnej tradície s domácimi ľudovými tancami a piesňami, vidno v lubeníckom zborníku príklon výlučne k európskej hudbe. Jej rozšírenie na našom území okolo polovice 18. storočia je značné v dôsledku posilnenia rakúsko-nemeckého vplyvu a európskej orientácie v Uhorsku po Satmárskom mieri roku 1711.

Ťažisko repertoáru tvoria dobové tance, najmä menuety a polonézy, ktoré sa stávajú módou a vzájomne sa ovplyvňujú. Medzi menuetmi lubeníckeho zborníka nachádzame typy s charakteristickou gracióznosťou určovanou pohybom v štvrťových, osminových a polových hodnotách, v niektorých prípadoch s využitím rytmických modelov poľských tancov. Zrejmá je však aj príbuznosť s rytmickou pulzáciou a akordickými figuráciami tancov Steirisch a Passepied, obľúbenými najmä v Rakúsku, pod vplyvom ktorých majú niektoré menuety rýchlejšie tempo a ľudovejší ráz. Podobne ako v prípade ďalších tancov v zborníku sú niektoré menuety prekomponované, štylizované, boli určené na počúvanie, nie k tancu. Patrí k nim napr. Caffe Menuet (názov podľa úvodných nôt c a f f e), zaznamenaný aj v zborníku Livre de Notte pour G. E. de Schoulenbourg (Hannover okolo roku 1734). K menuetom sa viažu aj dve Triá, zapísané v lubeníckom zborníku samostatne. V jednom z nich (f 58v) sa však výrazne uplatňuje rytmika polonéz, ktorá mu spolu s murky-basom dodáva žartovný, ľudový charakter.
Polonézy, v lubeníckom zborníku označené ako Saltus polonicus, Polonicus, Polnischer Morqui, Poloniensis, Polonoise, plynú na rozdiel od menuetov v osminových, šestnástinových a štvrťových hodnotách. Prevládajúci rytmus kráčaného tanca podčiarkuje slávnostný charakter polonézy. Z rytmicko-melodických pôdorysov skladieb vidno, že sú tu zastúpené tak jej prototypy, determinované rytmikou poľských mazúriek a krakoviakov, až po typ inštrumentálnej polonézy s príznačnou osminou a dvoma šestnástinami. Z krakoviaku pochádzajúci synkopový rytmus, označovaný za najcharakteristickejší pre polonézu, sa podľa K. Hławiczku po prvýkrát objavil v polonézach Uhrovskej zbierky tancov II (z roku 1742) a majú ho aj polonézy lubeníckeho zborníka. V oboch prameňoch, podobne ako v Zbierke Eleonóry Susanny Lányiovej (1729 – 1770) sa vyskytuje aj vrstva polonéz so vzostupnými rytmickými tvarmi (predlžovanie prízvučnej doby a rozdrobovanie neprízvučnej), charakteristickými pre nemeckú hudbu, ktorá vtlačila týmto tancom osobitý ráz. Kaleidoskop vzájomných vplyvov či splývania kultúr aj na území Uhorska dopĺňa Saltus Polonicus Jaj, jaj, hova legyek – podložený maďarským textovým incipitom.

Jednotlivo sa v zborníku vyskytujú staré európske tance – Gavotta a Courante francúzskej proveniencie i pôvodne španielska Sarabanda. Sú zapísané v značne štylizovanej podobe, dokonca bez charakteristických rytmických figúr, Sarabanda vlastne len ako predloha k variovaniu v pripojenej variácii. S variáciou je spojená aj Spagnioletta, založená na ostinátnom base typu folia ešte z čias renesancie a na melódii s rytmickou figúrou španielskeho tanca Folie d´Espagne, veľmi obľúbeného vo forme variačnej skladby. Takisto obľúbená bola frekventovaná stredoeurópska čembalová variačná skladba Lilium Cornelii, vystavaná na base typu passamezzo, ktorá sa udomácnila v prameňoch hudby pre klávesové nástroje z územia Slovenska v početných variantoch (v Pestrom zborníku a vo Vietorisovej tabulatúre zo 17. storočia pod názvom Lilia mia cor mio). S domácim prostredím zrástlo aj Ballo Anglois – identickú skladbu si do svojho zborníka zapísal aj J. A. Šantrach pod názvom Saltus pulcherimus posoniensis (Pekný prešporský tanec). Nemecký Steirisch zasa absorboval rytmický prvok poľskej mazúrky.
Dobový repertoár sprístupňuje aj početnejšia skupina rôznych typov árií. Sú tu sólové piesne s inštrumentálnym sprievodom na nemecký text alebo len textový incipit, ako aj skladby, ktoré síce text nemajú, ale ich spevná melódia vychádza z vokálnej hudby (Mourqui tres belle, Von Cecilia). Veľmi kompaktne pôsobí Aria Sie fliehet fort. Jej textovou predlohou je ľúbostná báseň Amynt nemeckého básnika Ewalda Christiana von Kleist (1715 – 1759), známa v druhej polovici 18. storočia z vydaní Kleistovho súborného diela v Berlíne a vo Viedni, ktorú výrazovo podčiarkuje clivá melódia so sekundovými poklesmi, tzv. mannheimskými vzdychmi. Inštrumentálne árie zahŕňajú typy tanečného charakteru, zodpovedajúce prevažne rytmike menuetov (napr. ária Tempo di Menuet), resp. polonéz, ako aj skladby netanečného rázu s osobitou kantabilnou melodikou (Aria, f 30v, ária Andante, f 50v). Zaujímavé súvislosti odkrýva Aria (f 45v). Jej konkordancia v zborníku J. A. Šantracha pod názvom Aria Doctor Fausti, ako aj podobná skladba Ballet Doctoris Fausti ad Mensam v Uhrovskej zbierke I z roku 1730 poukazujú na populárnosť faustovskej tematiky na území Slovenska – skladby pravdepodobne slúžili ako sprievod k bábkovým hrám o doktorovi Faustovi.

Najmladšiu vrstvu repertoáru zborníka tvoria skladby symptomatické pre obdobie galantného štýlu. Murky, galantérie, capricciá s pôvabnými melódiami, jednoduchým sprievodom, hravými figuráciami, drobnými frázami pôsobia sviežo, niekedy prechádzajú až do živelnej ľudovosti. Murky, založené na pohybe basu v lomených oktávach, resp. kvintách, sú ako samostatný kompozičný druh, ale aj ako charakteristický kompozičný prvok – murky-bas, prechádzajúci aj do iných skladieb (Polnischer Morqui, Hüner Geschrey a i.) – nositeľom živého rytmu, resp. i žartovnej nálady. Vo výraze i spracovaní sú im blízke galantérie, v ktorých je však viac vystupňovaný vplyv ľudovej hudby. Jej prvky – pohyb v paralelných terciách, kvintovanie – sa okrem galantérií vyskytujú aj v Murqui Laetante a Capriciu (f 44v – 45r). Capricio (f 39r) sa zasa približuje skladbe Harlequin, ktorá spolu so skladbami La Folle, Flos Narcissi, Flos Hyacinthi a Hüner Geschrey zastupuje oblasť žánrových miniatúr s náznakmi programovosti, veľmi obľúbených vo francúzskej hudbe.

Zborník z Lubeníka prináša skladby rozmanitého geografického pôvodu, ktoré však majú svoje pendanty v prameňoch inštrumentálnej hudby zo 17., i prvej polovice 18. storočia v podobe konkordancií, variantov, resp. vo výraznom uplatnení dobových tancov ako vôbec najrozšírenejšieho repertoáru inštrumentálnej hudby 16. – 18. storočia. Najviac konkordancií spája lubenícky zborník s prameňmi klávesovej hudby z druhej polovice 18. storočia, predovšetkým so Zborníkom Jána Adama Šantracha (1757 – 1770), Zborníkom Jána Fabricza (1760 – 1770), gemerského učiteľa (obidva sa zachovali na fare ev. cirkvi a. v. v Štítniku) a so zborníkom Musaeum Pantaleonianum (okolo roku 1769) františkánskeho pátra Pantaleona Roškovského. Európsky repertoár sa do týchto prameňov dostával pravdepodobne prostredníctvom Viedne, často však dochádzalo k zmiešavaniu prvkov jednotlivých kultúr. Tradovanie skladieb pod rôznymi názvami, v rôznych variantoch, naznačuje používanie viacerých predlôh zápisu – odpisov, tlačí, ale aj šírenie repertoáru „ústnym podaním“, živou interpretáciou, pri ktorej hudobníci získavali inšpiráciu na ďalšie fixovanie a uvádzanie skladieb. V zborníkoch kompozícií pre klávesové nástroje i v zbierkach ansámblovej hudby z prostredia šľachty a meštianstva nachádzame neraz identické skladby, určené však pre rozličné obsadenie. Zámerom CD-nahrávky je poukázať aj na tento aspekt „života“ skladieb v rozličnom inštrumentálnom obsadení podľa dobových zvyklostí. Tance i netanečné skladby lubeníckeho zborníka, dodatočne pospájané do zostáv, zaznievajú v zápise pre čembalo, ale aj v úprave pre komorný inštrumentálny súbor s využitím sprievodných nástrojov dobovej tanečnej hudby – huslí, violy, violončela, čembala, priečnej flauty, zobcových fláut.
Na základe analýzy repertoáru v lubeníckom zborníku by sme mohli jeho datovanie ohraničiť rokmi 1762 – 1775 a miesto jeho vzniku lokalizovať na Gemer. Zapisovateľom mohol byť učiteľ-kantor pôsobiaci na niektorej z vynikajúcich gemerských škôl (Štítnik, Ochtiná, Dobšiná).

Miriam Das Lehotská

Theasurus of Jewish Music 16th-19th century

Theasurus of Jewish Music 16th-19th century

Theasurus of Jewish Music 16th-19th century

Abraham SAGRI (1600)
1|
VI. Tehillim 136 (Žalm/Psalm 136)
3:22
Johann Stephan RITTANGEL
2|
VI. Ki lo naeh – „Hagada 1644“
1:46
Elchonon Henle KIRCHHAIN (Frankfurt am Mein 1727)
3|
VI./ 11. Hochzeit und Beschneidung
0:52
4|
VI./ 12. Brautlied
1:25
5|
VI./ 7. Chanukkah
2:10
6|
VI./ 9. Pessach
0:41
7|
VI./ 8. Purim
3:43
CHASSIDIM
8|
X./ 123. Dem rebbins nign
1:24
9|
X./ 78. Joh ribbon olam
1:04
10|
IX./ 510. El yivne Hagalil
1:00
11|
X./ 160. Andante
1:01
12|
VIII./ 10. Teka beshofor
1:28
13|
X./ 161. Ovinu Malkeinu
1:43
14|
C 66. Zbierka Annae Szirmay-Keczer
2:28
15|
IX./ 645. Bamidbar
1:29
16|
X./162. Hora
1:10
17|
X./ 142. Ich gei arois
0:32
18|
X./ Ch IV. „Nad Tatrou“
0:29
19|
X./ 162. Hora
0:46
Sholom FRIEDE (Amsterdam 1825)
20|
VI./ 56. Kaddish, Andante
4:38
21|
VI./ 61. Or chodosh, Allegro moderato
1:43
22|
VI./ 62. Wĕyishlach bĕrocho, Allegro moderato
1:46
23|
X./ 249. Allegro
1:11
A  GUTE VOCH!
24|
IX./ 735. Havdalah
3:16
25|
X./ 31. Nigun
1:08
26|
IX./ 157. Du sollst nit gein
0:50
27|
X./ 31. Nigun
0:32
28|
IX./ 436. Al hassela
0:44
29|
X./ 34. Allegro (Moshe Achler)
1:26
Jsrael LOVY (Furth 1809)
30|
VI./ 49. Hoôchĕz
1:42
31|
VI./ 53. Ovinu malkênu
1:34
32|
VI./ 50. Kĕdusho
1:54
33|
VI./ 51. Allegro
1:27
MARSHITZ
34|
Gusikover tzimbl
2:57
35|
IX./ 566. Shir hamaalos M. J. Gusikov, (arr. Js. Rosenfeld)
2:06
36|
IX./ 561. Die apikorsim mogen (W. Ehrenkranz)
1:29
37|
IX./ 710. Shelomo forgesunt
2:03
38|
IX./ 716. Hava nagila
0:46
39|
X./ 155. Nigun, Sadigora – Krilovitz
1:02
40|
IX./ 608. Tumba
1:49

 

Miloš Valent | umelecký vedúci, sólové husle, sólová viola, spev
Michal Paľko | sólový spev, stolový cimbal, šalmaj, ľudová flauta, šofar, rapkáč, drumbľa 
Michele Davide Maggioni | sólový spev
Maite Larburu | sólový spev, husle
Jan Rokyta | cimbal, barokový klarinet, zobcové flauty, spev
Baykal Doğan | perkusie – darbuka, riqq, davul, shaker, vírivý bubon

Miloš Valent, Peter Michálik, Bárbara Barros, Jan Kružliak | Husle I
Dagmar Valentová, Maite Larburu, Lubica Habart, Blanka Pavlovičová | Husle II
Peter Vrbinčík, Petra Ščevková | Viola
Michal Sťahel, Tomáš Kardoš | Violončelo
Christine Sticher | Kontrabas
Soma Dinyés | Čembalo a organ
Členovia Solamente Naturali | Zbory

 

Thesaurus hebrejských orientálnych melódií Výber zo VI., VIII., IX. a X. zväzku

Výber zo zbierky Thesaurus hebrejských orientálnych melódií Abrahama Zvi Idelsohna v interpretácii súboru Solamente Naturali otvárame azda jedným z najstarších zápisov tejto zbierky, a to intonačnými nápevmi Abrahama Sagriho z roku 1600. S pomocou týchto intonačných nápevov (te’ amim) pre spev Knihy žalmov sme zrekonštruovali Žalm 136 (Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosrdenstvo trvá naveky). Sagri pôsobil ako kantor kongregácie v Casale Monferrato. Stál v opozícii voči inovátorom talianskej synagogálnej renesancie (Rossi, Massarano, Civita), ktorí zavádzali do liturgie nový hudobný štýl ovplyvnený viachlasom ars novy a talianskym duchovným štýlom. Sagri bol zástancom ranej synagogálnej intonácie liturgických textov. Túto aj znotoval, čím vlastne vytvoril prvú kompiláciu intonačných manier jednotlivých znakov (te’ amim) používaných vo vtedajšej aškenázskej tradícii. Rukopis zhotovil zrejme okolo roku 1600 pre svojho učňa Jacoba Finziho.
Na rekonštrukciu Žalmu 136 podľa Sagriho nadväzuje jediná dochovaná skladba Johanna Stephana Rittangela. Johann Stephan Rittangel (1606–1652) je azda jednou z najkontroverznejších židovských osobností včasného novoveku. Narodil sa vo Forscheime v židovskej rodine. Ako mladík konvertoval na kresťanstvo rímsko-katolíckeho obradu. Neskôr sa stal kalvínom, až napokon vstúpil do protestantskej luteránskej cirkvi. Pôsobil ako profesor orientalistiky v Königsbergu (dnešnom Kaliningrade). Jeho blízke kontakty s komunitou karaitských Židov ho pravdepodobne priviedli k publikovaniu jedného z jeho významnejších diel, Libra veritatis, ktoré obsahuje aj Hagadu, teda rozprávanie o pesachovom zázraku. Práve z jeho Hagady 1644 pochádza nápev Ki lo naeh, Ki lo Yae (Pretože Mu to náleží, pretože Mu je to správne. Pretože Všemohúci Mu náleží).
Spomedzi kantorov najvýznamnejších židovských kongregácií Európy konca 18. storočia azda najviac vyčnieval Jsrael Lovy (1773, Schottland, blízko dnešného Gdanska – 1832, Paríž). Medzi kantormi je tiež známy pod menom Israel Glogauer, alebo neskôr tiež Reb Israel Fürth. Lovy strávil detstvo v poľskom Głogówe. Už v ranej mladosti Lovy založil skupinu spevákov, s ktorými podnikali synagogálne koncerty v rámci celej strednej Európy. Po koncerte vo Fürthe prijal na základe ponuky miestnej židovskej obce miesto kantora. Tu nastal jeho najväčší umelecký a osobnostný rast. Venoval sa tu štúdiu hry na klavíri, husliach a violončele, horlivo študoval a aktívne hrával najmä Mozartove a Haydnove diela. Bol basbarytónom so spodným rozsahom až po basové F, ale jasnej tenorovej farby a s priezračným registrom hornej tenorovej polohy. Vo Fürthe skomponoval 65 skladieb. Z nich pochádzajú aj štyri nápevy, ktoré uvádzame na tomto CD. Hoôchĕz je typickou skladbou, ktorá má pripraviť dušu na prežívanie vysokých sviatkov. Tradičný nápev spievaný počas vysokých sviatkov (Roš ha-šana, Jom kipur) Ovinu malkĕnu predstavuje ideálny príklad hudobného inovátorstva tohto výnimočného kantora. Kĕdusho, časť modlitby v stoji (amidah) určená zrejme pre vysoké sviatky, je typickým príkladom chorálneho dialógu synagogálnej hudby tohto obdobia. Suitu uzatvára Allegro, ktoré azda najviac charakterizuje Lovyho obdiv Haydnovho jazyka a zároveň dokumentuje jeho husľové interpretačné maniere. Lovy bol aj činným koncertným spevákom. Interpretoval hlavne Mozartove a Haydnove diela. Dokonca na pozvanie kráľa Bavorska Maximiliána Jozefa dostal ako prvý Žid v Nemecku výnimku nočného pobytu v Norimbergu. Pre kráľa spieval part sólového tenoru Haydnovho Stvorenia. Každoročne v Norimbergu usporadúval koncerty so sprievodom dvoch spevákov od roku 1799 až do svojho odchodu z Fürthu v roku 1809. V roku 1818 sa mu konečne podarilo preniknúť do umeleckých kruhov v Paríži, kde sa stal uznávaným spevákom a neskôr kantorom novej Veľkej synagógy v Paríži na Rue Notre Dame de Nazareth. Ako prvý v dejinách synagogálnej hudby založil moderný štvorhlasný zbor, ktorý tu pôsobil až do jeho smrti v roku 1832.
Židovská obec vo Fürthe patrila v tých časoch medzi najbohatšie v Nemecku. Dávala veľký dôraz na hudobný priebeh liturgie. Vďaka týmto tendenciám nachádzame prvé výnimky zo zákazu používania nástrojov v rámci liturgie, čo viedlo až k vzniku právneho statusu klezmera, muzikanta v službách obce. Vo Fürthe vyšiel nákladom židovskej obce aj spevník neliturgických piesní, Simchat HaNefesh (Radosť duše). Obsahuje 13 nápevov so zábavným mravoučným textom, týkajúcim sa Šabatu, sviatkov cyklu roka či rôznych udalostí židovského života. Knihu napísal Reb Elchonon Henle Kirchhain. Elchonon Henle ben Benjamin Wolf Kirchhain (1666 Kirchhain – 1757 Kirchhain), známy tiež ako Rabbi Henoch Wolfund, bol nemeckým rabínom, spisovateľom a moralistom. Na CD uvádzame suitu z piatich piesní vybraných z tohto spevníka. Prvý nápev Hochzeit und Beschneidung sa zvyčajne spieval pri vysokých sviatkoch (Roš ha-šana a Jom kipur) a na obriezkach. Brautlied je lyrickou výpoveďou nevesty, ktorá sľubuje nielen vernosť, ale aj dodržiavanie rituálnej čistoty voči manželovi. Obsahuje zároveň aj vyjednanie podmienok predmanželskej zmluvy (ketuby). Pieseň Chanukkah sa spieva počas sviatku Chanuky. Nasleduje melódia spievaná a hrávaná v období sviatku Pessach. Suitu uzatvára pieseň spätá so sviatkom Purim (opísaným v knihe Ester), ktorá má jasne chromaticky zakrivenú melodiku, pripomínajúcu stav opitosti. Je totiž halachickým príkazom počas tohto sviatku opiť sa do takej miery, až človek nie je schopný rozlíšiť medzi Hamanom (zlým hubiteľom židovského národa) a Ahašverošom (dobrým a šľachetným kráľom, ktorého láska k Ester zachránila židovský národ pred skazou). Pri interpretácii tejto piesne Solamente Naturali používa aj typický nástroj, ktorý je so sviatkom spojený, a to rapkáč (rash-rash). Do dnešných čias sa používa pri čítaní knihy Ester v synagógach, aby svojím rámusom prekryl meno Hamana, ktoré sa má vytratiť spomedzi ľudí.
Trojicu kantorských osobností uzatvára osobnosť Sholoma Friedeho. Sholom Friede (1783 Amsterdam – 1854 Amsterdam) bol považovaný za jedného z najprominentnejších kantorov začiatku 19. storočia. Mal vyhranený hudobný štýl a obdivoval chasidskú hudobnú tradíciu. Jeho hudobné dielo zahŕňa zhruba 200 nápevov, väčšinou v chasidskom štýle alebo s výraznými vplyvmi poľskej hudby. Suitu jeho skladieb otvára Kaddish, ktorý je typickým príkladom ranoreformovanej židovskej liturgie, so sprievodom organa. Kadiš ako kľúčová modlitba židovského žitia hovorí o upevňovaní jedinečnosti a absolútna božskej istoty. Kaddish strieda melódia Or chodosh (Nové svetlo). Je citeľne štylisticky vyššou umelou kompozíciou, ale chasidská inšpirácia je v nej viac než zrejmá. Wĕyishlach bĕrocho je jedinečnou Friedeho demonštráciou prelínania starej synagogálnej liturgie s chasidskou spontaneitou a nekonečnou eufóriou z Božej prítomnosti. Incipit Weyishlach je zrejme incipitom označujúcim konkrétnu kapitolu Tóry z 54 častí, na ktoré sa Tóra počas celoročného čítania v synagóge delí. Suitu uzatvára typicky chasidské Allegro.
Samotnú chasidskú tradíciu približuje samostatná suita, pozostávajúca z piesní Chasidov. Ako píše Idelsohn v predslove k desiatemu zväzku: „… tradícia východnej Európy zrodila ďalší špecifický druh židovskej hudby. Skupina Židov žijúcich v Poľsku a na Ukrajine vytvorila samostatný typ piesne, ktorý vo svojej podstate a štruktúre nemá ekvivalent v žiadnej hudobnej kultúre. Všeobecne ju nazývame chasidskou piesňou, pretože je stvorená z duše chasidizmu“. Je to nigun – pieseň bez slov. Podľa chasidskej filozofie text nedokáže vyjadriť to, čo číra melódia. S interpretáciou nigunov (piesní bez slov) sa stretávame v synagóge aj v rámci čítania liturgických textov. Typickou je však interpretácia za stolom, keď sa pri rôznych príležitostiach táto pieseň bez slov sprevádza hlasným búchaním o stôl alebo aj lavicu v synagóge za neustále sa zrýchľujúceho potlesku rúk. Zrýchľovanie a istá repetitívnosť je charakteristickým znakom tranzu duše chasida. Suitu zostavenú z chasidských melódií vybraných z Thesauru otvára Dem rebbins nign. Táto jedinečná kompozičná výpoveď sa pripisuje Rebbemu Shneor Salmanovi z Ljadi (1747 – 1813). Údajne tento nigun stvoril počas väznenia v Sankt Peterburgu v roku 1799. Nigun Joh ribbon olam je najstarším príkladom stredovekej židovskej mystickej poézie (pijut). Jeho autorstvo sa pripisujeho Rabbimu Israelovi Najarovi (1555 Damask – 1628 Cfad), ktorý je autorom okolo 650 pijutov. Je typickou mystickou modlitbou na šabatový predvečer a exemplárnym tzv. stolovým nigunom. Samotný text hovorí o potešení z velebenia mena všemohúceho Stvoriteľa všetkého, i toho, čo si človek nevie predstaviť. Nigun Joh ribbon olam strieda ďalší, zrejme ešte starší nigun, obľúbený v chasidských komunitách El yivne Hagalil (Najvyšší znovu vybuduje Galileu). Andante X./ 160. je typickou inštrumentálnou adaptáciou chasidského nigunu. Klezmerská tradícia začiatku 19. storočia z veľkej časti stojí na koreňoch vychádzajúcich z nigunu. Teka beshoforOvinu Malkeinu sú príkladmi chasidskej liturgie. Šofar je jediným nástrojom, ktorý sa zachoval z čias jeruzalemského chrámu. Chasidský nápev modlitby Ovinu malkeinu pretrval do dnešných čias a je súčasťou spevu mnohých, nielen chasidských komunít počas vysokých sviatkov. Posledné dve piesne suity chasidskej hudobnej tradície uzatvárajú akoby symbolicky dva tance (na zakončenie pôstneho obdobia vysokých sviatkov). Bamidbar yisauni (Vezieme sa po púšti) je charakteristickou piesňou Židov zotrvávajúcich v Palestíne, ktorá imituje spev Beduínov. Je typickým chlapským chasidským tancom v pomalom tempe. Túto pieseň strieda rýchla Hora bulharského charakteru (chasidský bulgar). Špeciálna a z hľadiska rekonštruovania starého židovského folklóru jedinečná je suita ženských piesní na zakončenie Šabatu (A gute woch!). Začína sa rituálom Havdalah (rozdelením medzi svätým: šabatom, a všedným: týždňom). Dá sa usudzovať, že bol určený na prednes ženou (nakoľko je v jidiš; ženy hebrejčinu viac-menej nepoužívali). Havdalu vedie žena v intimite domova a spolu s ďalšími ženami prechádza do oslavného kruhového chorovodu. Zaujímavá je pieseň Du sollst nit gein kein andere meidelach s typicky ženským refrénom tarararam ram. Text piesne Al ha sela (Na skalu) nám približuje známy obraz z Tóry, keď v púšti kanaánskej Mojžiš úderom svojej palice vydobyl vodu pre celý národ. Túto suitu z takmer výlučne ženských tancov na začiatok nového týždňa zakončuje virtuózne Allegro Mošeho Achlera (Eichlera). Bol významným a vyhľadávaným dvorným spevákom. Allegro je príkladom adaptácie umelej piesne východoeurópskych Židov do klezmerského repertoáru.
Nahrávku Solamente Naturali výberu z Thesauru A. Z. Idelsohna uzatvára suita maršov. Marš ako rytmická štruktúra sa stáva základným pôdorysom metrorytmického členenia klezmerského sprievodu. Veď aj pôsobenie muzikantov v klezmerských kapelách sa začína od hrania na pochodovom bubne; každý klezmer tých čias tým musel prejsť. Marshitz – suitu maršov – otvára intonácia Žalmu 126, ktorej autorom je Michal Josef Gusikov (1803 – 1837). Gusikov pochádzal zo Szklowa, kde v miestnom klezmerskom cechu nadobudol znalosť hry na flaute a cimbale. Preslávil sa najmä ako zhotoviteľ vlastného xylofónu, s ktorým aj uskutočňoval koncertné turné. Na základe virtuozity, s akou ovládal tento nástroj, ho dokonca Franz Liszt prirovnával k Paganinimu. Zachovala sa, žiaľ, len jedna jeho skladba Shir hamaalos (Pieseň vznesenia), intonácia Žalmu 126, ktorú pre sláčikový súbor v roku 1850 upravil Israel Rosenfeld. Dve piesne z deviateho zväzku Thesauru Die apikorsim mogenShelomo forgesunt reprezentujú typ novej židovskej umelej piesne. Autorstvo prvej z nich sa pripisuje Wölwelovi Ehrenkranzovi. Ehrenkranz reprezentuje tvorcov umelej jidiš piesne 19. storočia. Na druhej strane pieseň Shelomo forgesunt je typickým prejavom badchona, starejšieho, ktorý vedie svadbu. Suitu uzatvárajú nápevy azda najznámejšej židovskej piesne vôbec Hava nagila (Radujme sa a tešme), ktorá je pôvodným chasidským nigunom zo Sadigory (ako ju uvádza nahrávka v inštrumentálnej podobe). Nahrávku výberu z Idelsohnovho životného diela, Thesauru, ukončuje typická pieseň zo starej Palestíny Tumba – Tumba, ktorá využíva citoslovcia na vyjadrenie pohybu a rytmu.
V tomto výnimočnom projekte súbor Solamente Naturali siahol po výbere z najväčšej kolekcie židovskej hudby vôbec. Výnimočnosť projektu ešte zdôrazňuje fakt, že ponúka obraz o hudbe neovplyvnenej novoklezmerskou tradíciou, teda návrat k obdobiu pred 20. storočím. Židovskú hudobnú kultúru tvorí spleť mystických postupov týkajúcich sa všetkých aspektov židovskej spoločnosti (náboženského, politického, mystického, filozofického). Ide o unikátne rekonštrukcie starých, málo uvádzaných skladieb takmer zabudnutých autorov synagogálnej hudby, upravené pre barokový orchester s vyčlenenou sekciou originálnych nástrojov sólistického charakteru a spev.