„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

Program Kultúra / Programme Culture

One Music

Hudba je jedinečný a univerzálny jazyk ľudstva. Spája všetkých ľudí a národy: vzdoruje hraniciam spája ľudí všetkých vekových a etnických skupín, kultúr, pôvodu. Hudobná tvorba je obohatená tým, že presahuje kmeň a klan – hudobníci, stretávajúci sa na križovatkách, prinášajú na zdieľanie svoje odlišné pôvodné jazyky. Tým, ako sa spolupodieľajú na tvorbe hudby, uvoľňuje sa nová neočakávaná kreativita, ktorá odmeňuje nielen interpreta, ale aj tých, ktorí počúvajú a zúčastňujú sa, participujú na predstavení živej hudby. Hudba spochybňuje, rozširuje a nanovo definuje, kým sme ako ľudské bytosti pre hudbu, je jadrom ľudského bytia. Ako dych a tlkot srdca vo vnútri, potvrdzuje našu spoločnú ľudskosť.“ Toto je hlavným posolstvom projektu One Music – Hudba je len jedna.

Projekt Hudba je len jedna prinesie rovnomenný spoločný hudobný program renomovaných hudobných zoskupení Solamente naturali zo Slovenska a Barokksolistene z Nórska. Bude výsledkom viac ako 20-ročnej spolupráce lídrov oboch súborov Miloša Valenta a Bjarteho Eikeho. Projekt  vytvára pomyselný most medzi starými hudobnými prejavmi slovanskej a severskej hudby, ktoré sú zapísané v slovenských a nórskych hudobných archívoch a budú interpretované v starom historickom pohľade, a novými kompozíciami, ktoré vzniknú na základe inšpirácie starou hudbou. Práve táto vzájomná interakcia starého a nového, hľadanie spoločného momentu „jednej hudby“ je zaujímavé nielen pre hudobnú odbornú verejnosť, ale i širšie divácke publikum. Program bude zložený zo skladieb z repertoárov oboch súborov, ale aj  z nových kompozícií od hudobných skladateľov Jona Balkeho z Nórska a  Michala Paľka a Daniela Mateja zo Slovenska.  Dopĺňať ich bude hudba menšín (rómskej, židovskej, sámskej, vikingskej) i výstupy z desiatky workshopov na umeleckých školách na Slovensku a v Nórsku. Verejnosť sa s programom Hudba je len jedna stretne na koncertoch a festivaloch na Slovensku i v Nórsku, ale aj na seminári na tému umeleckej slobody. Súčasťou projektu bude aj séria koncertov pre deti zo sociálne vylúčených najmä rómskych komunít, pre deti so špeciálnymi potrebami a na stredných odborných školách v SR a v Nórsku. Skúsenosť Barokksolistene s koncertmi na stredných odborných školách chceme preniesť aj na Slovensko. Chceme pripraviť pre mladých zážitok z hudby rôznych národov a tradícii a napomôcť tak budovať v nich sebapoznanie, prijímanie rôznorodosti, odmietanie extrémizmu a súdržnosť s inými národmi, tak dôležitou najmä dnes v tejto celosvetovo mimoriadne komplikovanej dobe. Posolstvo hudobného programu Hudba je len jedna, ako aj proces jeho tvorby zachytí v plánovanom umeleckom dokumente mladá dokumentaristka Kristína Smetanová pod vedením renomovaného dokumentaristu Mareka Šulíka.

O súbore

Jadro slovensko-nórskeho hudobného telesa zapojeného do aktivít projektu vytvoria títo členovia:

Solamente naturali (SK) – Miloš VALENT (stará hudba, tradičné a ľudové nástroje, súčasná hudba), Ján ROKYTA (multiinštrumentalista, skladateľ, tradičné orientálne nástroje), Ján KRUŽLIAK (stará hudba, elektronická hudba, world music, jazz, ľudová hudba), Peter VRBINČÍK (stará hudba, tradičné nástroje, súčasná hudba), Kristína CHALMOVSKÁ (stará hudba, súčasná hudba);

Barokksolistene (NO) – Bjarte EIKE (arly music, tradičné nástroje, súčasná hudba, experimentálna), Helge NORBAKEN (world music, africké nástroje, jazz, experimentálne zvuky), Hans Knut SVEEN (stará hudba, experimentálny zvuky, tradičné nástroje) Johannes LUNDBERG (klasická, ľudová, jazzová stará hudba, experimentálna).

O Partnerovi

Barokksolistene

Barokksolistene založil a vedie od roku 2005 nórsky huslista Bjarte Eike, je dnes uznávaný ako jeden z najdynamickejších a najvzrušujúcejších súborov, pôsobiacich celosvetovo v oblasti historicky informovaného vystúpenia, ktoré spája virtuózne muzikantstvo s bezchybnou hrou. Neustála snaha osloviť nové publikum, ich vášeň zapojiť sa do ľudovej a experimentálnej hudby, improvizácie, vizuálneho umenia, tanca a rozprávania príbehov ich priviedla k vytvoreniu jedinečných koncertných zážitkov, ktoré hrajú pred vypredaným publikom po celom svete.

Bjarte Eike a Barokksolistene už mnoho rokov vytvárajú projekty s multikultúrnym rozmerom. Projekt „Obraz melanchólie“, ktorý vytvára prepojenie medzi severským folkom, anglickou renesanciou a súčasným/experimentálnym zvukom, získal na medzinárodnej scéne veľa pozornosti  a mnoho nominácií a ocenení. „The Alehouse Sessions“-  predstavenie v prostredí londýnskej krčmy zo 17. storočia s dômyselnou kombináciou improvizácie, rozprávania príbehu, divadelných/choreografických prvkov a neustálym zameraním na komunikáciu s publikom – má obrovský úspech na medzinárodnej scéne. Získal nadšené recenzie vo všetkých druhoch médií, od periodík klasického sveta – «The Strad», «Gramofón», «The Guardian» až po «Songlines», svetový hudobný časopis, v ktorom bol albumom mesiaca, a po časopis Rolling Stone Music. V Nemecku získal album v roku 2018 prestížne ocenenie „Opus“ v kategórii „Musik Ohne Grenzen“.

Bjarte Eike

Bjarte Eike posúva hranice klasickej hudby a neustále hľadá nové projekty v „pohraničí žánrov“ – oslovuje nové publikum svojím nákazlivým štýlom hry a zápalom. Ako umelecký riaditeľ Barokksolistene vytvoril nové a inovatívne koncepty ako „The Alehouse Sessions“ a „The Image of Melancholy“. Ako nezávislý huslista skúma alternatívne spôsoby prístupu k vážnej hudbe. Hoci má korene v dobovej interpretácii (HIPP), jeho širší prístup k interpetácii hudby  využíva výtvarné umenie, tanec, rozprávanie príbehov a improvizáciu. Medzi hlavné produkcie s Eike ako umeleckým vedúcim/dirigentom patria Händelova Alcina a Purcellov Dido a Aeneas v Nórskej národnej opere, Vespertine s choreografom Liamom Scarlettom, inscenovaný Mesiáš s Netiou Jonesovou na medzinárodnom festivale v Bergene a nahrávky a koncerty s jazzovým klaviristom Jonom Balkeom. Posledné menované sú súčasťou projektu „Siwan“, ktorý skúma prepojenia severoafrickej arabskej, andalúzskej a barokovej hudby. Ako skladateľ napísal hudbu pre Stuttgartský balet, Nórsky národný balet, Haugesund Theater, The Shakespeare Globe Theatre v Londýne a pre rôzne filmové projekty.

Kontakt

Barroksolistene www.barokksolistene.com

Barroksolistene email booking: alison@barokksolistene.com

O skladateľoch

Hudobní skladatelia, ktorí participujú na projekte sú: Jon Balke (NO), klavirista, hráč na keyboard, skladateľ, aranžér, perkusionista, profesionálne aktívny od roku 1974, vrátane veľkých kompozícii pre rôznorodé súbory, s prácami pre balet, divadlo, symfonické orchestre, spevákov a jazzové súbory. Michal Paľko (SK) so špecializáciou na kompozíciu, cimbal a dirigovanie so zameraním na židovskú hudbu a nový prístup k hre na slovenské ľudové dychové nástroje, s úsilím o ich zaradenie do širšej zbierky klasických hudobných nástrojov. Vyštudoval kompozíciu pod vedením profesora Wojciecha Widłaka na Akademii muzyczna v Krakove. Daniel Matej (SK) – jeho špecifický kompozičný prejav je syntézou tvorivej myšlienky (alebo kompozičného ideálu) a jej konkretizáciou, ktorá sa formuje v tesnom spojení so živým zvukom (živé vystúpenie, práca v štúdiu) a konkrétnym interpretom a jeho interpretačnými dispozíciami. Svoje kompozičné východiská hľadá v konkrétnom materiáli (napríklad barokový motív, rockový riff, gospel), ktorý je transformovaný alebo „recyklovaný“ do novej podoby, často majúcej variantný charakter (napríklad piesne existujúce vo viacerých verziách resp. dokončené počas predstavenia).

Novinky One Music

Tu nájdete aktuality projektu One Music, ostatné dianie Solamente naturali nájdete na podstránke Novinky.

Projekt „Hudba je len jedna“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 113 679 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 20 061 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 148 600 €. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný hudobný program s názvom „One music“ renomovaných hudobných zoskupení Solamente naturali, Bratislava a Barokksolistene, Tønsberg z Nórska.  

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.
Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.
Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.“